Warunki usługi

Ogólne warunki handlowe z dnia Artprinta.com

1 Zakres

W przypadku wszystkich zamówień dokonywanych przez nasz sklep internetowy przez konsumentów i przedsiębiorców obowiązują następujące warunki.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać głównie jej działalności handlowej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która po zawarciu transakcji prawnej działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązują następujące zasady: Jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe, ich ważność zostaje niniejszym odrzucona; staną się częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie na to zgodzimy się.

2. Partner umowy, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest z firmą Inverticum GmbH.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, ale niewiążącym katalogiem online. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia za pomocą pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych tutaj w procesie składania zamówienia. Klikając przycisk zamówienia, składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje pocztą elektroniczną natychmiast po wysłaniu zamówienia.

Zawarcie umowy z nami zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności:

Faktura i finansowanie za pośrednictwem Klarna
Akceptujemy Twoje zamówienie, wysyłając deklarację odbioru w oddzielnym e-mailu lub dostarczając towar w ciągu dwóch dni.

Zapłać z apple
Podczas procesu zamawiania nastąpi przekierowanie do strony internetowej dostawcy Apple. Tam możesz wprowadzić szczegóły płatności i potwierdzić zlecenie płatnicze dla Apple. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy Apple o zainicjowanie transakcji płatniczej i zaakceptowanie Twojej oferty.

Karta kredytowa
Przesyłając zamówienie, podajesz dane karty kredytowej, a wystawca karty kredytowej przeprowadzi kontrolę autoryzacji. Po uznaniu Cię za legalnego posiadacza karty transakcja płatnicza jest automatycznie inicjowana, a karta kredytowa obciążana w momencie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta z nami w momencie obciążenia karty kredytowej.

PayPal, PayPal Express
Podczas procesu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Tam możesz wpisać szczegóły płatności i potwierdzić zamówienie płatnicze do PayPal. Po złożeniu zamówienia w sklepie, prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej, a tym samym o przyjęcie oferty.

Google Pay
Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego Google. Tam możesz wpisać szczegóły płatności i potwierdzić zamówienie płatnicze do Google. Po złożeniu zamówienia w sklepie, prosimy Google o zainicjowanie transakcji płatniczej, a tym samym zaakceptowanie Twojej oferty.

Amazon Pay W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego Amazon, nawet przed zakończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym. Tam możesz wybrać adres dostawy i metodę płatności zapisane w Amazon i potwierdzić zamówienie płatności do Amazon. Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego, gdzie możesz dokończyć proces zamówienia. Po złożeniu zamówienia prosimy Amazon o zainicjowanie transakcji płatniczej, a tym samym o przyjęcie oferty.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami dostępnymi do zawarcia umowy są niemiecki i angielski.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów mogą obowiązywać koszty wysyłki. Możesz dowiedzieć się więcej o kosztach wysyłki w ofertach.

Dostarczamy tylko pocztą. Odbiór osobisty towarów jest niestety niemożliwy.

5. Płatność

W naszym sklepie możesz wybrać jedną z następujących metod płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Po uznaniu Cię za legalnego posiadacza karty transakcja płatnicza jest automatycznie przetwarzana, a karta obciążana.

PayPal, PayPal Express
Podczas procesu zamawiania nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz się tam zarejestrować lub zarejestrować, potwierdzić dane dostępowe i potwierdzić dla nas instrukcję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie, prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie automatycznie przetworzona przez PayPal natychmiast po tym. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu zamawiania.

Zapłać z apple Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Apple Pay, musisz korzystać z przeglądarki „Safari”, w której zarejestrowany jest usługodawca Apple, aktywować funkcję Apple Pay, potwierdzić swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza zostanie przetworzona natychmiast po złożeniu zamówienia. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu zamawiania.

Google Pay Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Google Pay, musisz być zarejestrowany u usługodawcy Google, aktywować funkcję Google Pay, identyfikować się z danymi dostępowymi i potwierdzać zlecenie płatnicze. Transakcja płatnicza przeprowadzana jest natychmiast po złożeniu zamówienia. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu zamawiania.

Amazon Pay W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego Amazon, nawet przed zakończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym. Aby ukończyć proces zamówienia za pośrednictwem Amazon i zapłacić kwotę faktury, musisz się tam zarejestrować lub najpierw zarejestrować i potwierdzić dane dostępu. Tam możesz wybrać adres dostawy i metodę płatności przechowywane w Amazon, potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez Amazon oraz zlecenie płatności do nas. Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego, gdzie możesz dokończyć proces zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia prosimy Amazon o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie automatycznie przetworzona przez Amazon. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu zamawiania.

Zakup na konto i finansowanie za pośrednictwem Klarna
We współpracy z Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Sztokholm, Szwecja, oferujemy opcje zakupu faktury i zakupu ratalnego. Należy pamiętać, że faktura Klarna i zakup ratalny Klarna są dostępne tylko dla konsumentów i że płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

Zakup na raty Klarna
Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakupy w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1 / 24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6.95 €). Więcej informacji na temat zakupu ratalnego Klarna, w tym ogólnych warunków handlowych i europejskich kredytów konsumenckich, można znaleźć tutaj.

Rachunek Klarna
Kupując na konto w Klarna, zawsze otrzymasz towar jako pierwszy i zawsze masz okres płatności 14 dni. Możesz znaleźć pełne warunki zakupu na koncie tutaj.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumenci mają prawo do odwołania zgodnie z instrukcją dotyczącą odwołania. Przedsiębiorcom nie przyznaje się dobrowolnego prawa do odwołania.

7. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty.
W przypadku przedsiębiorców obowiązują dodatkowo: Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu pełnego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z bieżących relacji biznesowych. Możesz odsprzedawać zastrzeżone towary w zwykłym toku działalności; wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży zostaną nam przekazane z góry w wysokości kwoty faktury, niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonych towarów z nową pozycją, i akceptujemy to przeniesienie. Pozostajesz upoważniony do dochodzenia roszczeń, ale możemy również dochodzić roszczeń sami, jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań płatniczych.

8. Zjeżdżalnia transportowa

Obowiązują konsumenci Für: Jeśli towary są dostarczane z oczywistymi problemami z transportem, należy jak najszybciej zgłosić takie błędy osobie dostarczającej i niezwłocznie skontaktować się z nami. Rozstrzygnięcie reklamacji lub nawiązanie kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla roszczeń ustawowych i ich egzekwowania, w szczególności dla praw gwarancyjnych. Pomagasz nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

9. Gwarancja i gwarancje

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności.
Jeżeli towary używane są kupowane przez konsumentów, zastosowanie mają następujące zasady: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostawy towarów, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Do Mängel w ciągu jednego roku od dostawy towarów można wystąpić w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towarów.
W przypadku przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wyprodukowanych towarów wynosi jeden rok od przejścia ryzyka. Używane towary będą sprzedawane z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji. Ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.
Tylko nasze własne dane i opisy produktów producenta, które zostały zawarte w umowie, będą uważane za umowy dotyczące jakości towarów w odniesieniu do przedsiębiorców; nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.
Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, początkowo udzielimy gwarancji przedsiębiorcom według naszego uznania, usuwając wadę (późniejsza poprawa) lub dostarczając towar wolny od wad (dostawa zastępcza).
Powyższe ograniczenia i terminy nie mają zastosowania do roszczeń opartych na szkodach wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub naszych zastępców; w przypadku obrażeń ciała, obrażeń ciała lub zdrowia, w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i nieuczciwe zamiary; w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na podstawie których kontrahent może regularnie powoływać się (obowiązki podstawowe)
• w ramach obietnicy gwarancyjnej, o ile zostało to uzgodnione
• w zakresie, w jakim objęty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
Informacje na temat wszelkich obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć w produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: info @artprinta.com

10. Przyczepność

Fü; w przypadku roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, zawsze będziemy ponosić odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku obrażeń ciała, obrażeń ciała lub innych obrażeń wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców agenci; W przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku
• w przypadku obietnic gwarancji, jeśli zostały uzgodnione, lub
• jeżeli zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt został otwarty.
W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy i dla zgodności z którą kontrahent jest zobowiązany regularnie: Jeżeli kontrahent ma prawo polegać na tym samym regularnie , (zobowiązania podstawowe) przez niewielkie zaniedbanie z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, odpowiedzialność kwoty będzie ograniczona do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, których wystąpienie musi zazwyczaj być oczekiwanym.
Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem odwoławczym od konsumentów.

12. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prawo niemieckie ma zastosowanie do wyłączenia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli jesteś kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a tobą będzie nasze miejsce prowadzenia działalności .


Regulamin utworzony przy pomocy Trusted Shops Legal copywriter we współpracy z Prawnicy Wild Beuger Solmecke.

----

 

Warunki dodatkowe i ogólne

INFORMACJE OGÓLNE
Ta strona jest obsługiwana przez Artprinta. W całym serwisie znajdują się terminy "my", "nas" i "nasz" Artprinta. Artprinta oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, użytkownika, uzależnione od akceptacji wszystkich warunków, zasad i ogłoszeń zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub zakupu czegoś od nas, angażować się w naszej "usługa" i zgadza się przestrzegać następujących warunków ( "Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, którzy są użytkownikami przeglądarek, dostawców, klientów, kupcy, i / lub współpracowników treści.

Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej, dokładnie zapoznaj się z regulaminem. Uzyskując dostęp lub używając jakiejkolwiek części naszej strony, akceptujesz wszelkie warunki Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub skorzystać z naszych usług. W przypadku gdy Regulamin jest uważany za ofertę, akceptacja ogranicza się wyłącznie do jego Warunków.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają niniejszemu Regulaminowi. Możesz zapoznać się z najnowszą wersję Regulaminu na tej stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub korekty jakiejkolwiek części jego warunków, informując o aktualizacjach i/lub zmianach na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację zmian, Warunków i Regulaminu.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc, firmę dostarczającą nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż produktów oraz świadczenie naszych usług.

1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ONLINE
Akceptując powyższy Regulamin i korzystając z tej strony, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (w swoim kraju zamieszkania) lub osobą niepełnoletnią, która przekazała nam zgodę na korzystanie z naszej strony wyrażoną przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
Zabrania się korzystania z naszych produktów do celów niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnie z prawami obowiązującymi w Twoim kraju (w tym także prawami autorskimi).
Zabrania się rozpowszechniania wirusów, szkodliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub niedostosowanie się do któregokolwiek z warunków Regulaminu spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług.

2. WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie.
Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoje treści (poza danymi karty płatniczej), mogą być transferowane bez szyfrowania i obejmować (a) przeniesienie do różnych sieci oraz (b) zmianę w celu dostosowania się do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń. Przesyłanie danych kart płatniczych jest zawsze szyfrowane i bezpieczne.
Oświadczasz, że rozumiesz, że nie możesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, a także zobowiązujesz się nie korzystać z usługi lub uzyskiwać dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który świadczy usługi, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie pełnią wyłącznie funkcję organizacyjną tekstu i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na warunki Regulaminu.

3. POPRAWNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I PONADCZASOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na tej stronie internetowej, które mogą okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie służą ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa podejmowania decyzji bez konsultacji i zapoznania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualniejszymi źródłami informacji. Oświadczasz, że polegasz na treściach zawartych na tej stronie na własną odpowiedzialność.
Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i mogą być przedstawiane jedynie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na niej. Oświadczasz, że przyjmujesz na siebie odpowiedzialność monitorowania zmian na naszej stronie.

4. MODYFIKACJE USŁUG I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części bądź udostępnianych treści) w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za modyfikacje, zmiany cen oraz zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

5. PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli ma to zastosowanie)
Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonej ilości i podlegać zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej przedstawiać kolory i zdjęcia produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy jednak mieć pewności, że kolory wyświetlane na twoim ekranie będą oddawane w XNUMX% właściwie.
Zastrzegamy sobie prawo, jednakże nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i/lub świadczenia usług na rzecz konkretnych osób, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w stosownych przypadkach. Zastrzegamy sobie także prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, według naszego uznania. Możemy również zaprzestać oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi dostępnej na tej stronie zostanie unieważniona w stosownych przypadkach.
Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w obrębie naszej strony internetowej zostaną wyeliminowane.

6. POPRAWNOŚĆ DANYCH ROZLICZENIOWYCH I KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazywania zamówień, które według naszej wyłącznej opinii wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się udostępnić nam aktualne, pełne i dokładne dane rozliczeniowe i dane Twojego konta dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do natychmiastowej aktualizacji danych konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów oraz dat ważności kart płatniczych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

7. NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy oferować Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie jesteśmy w stanie monitorować, kontrolować ani zmieniać.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy oferować tego typu narzędzia w stanie, w jakim są dostępne i obecne, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi firm zewnętrznych.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z narzędzi opcjonalnych oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej odbywa się całkowicie na Twoje ryzyko. Upewnij się, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki, na jakich opierają się narzędzia dostarczane przez konkretnego usługodawcę zewnętrznego (bądź usługodawców zewnętrznych).
Możemy także w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub inne funkcje na naszej stronie internetowej (w tym nowe narzędzia i zasoby). Wszelkie nowe funkcje i/lub usługi również będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

8. LINKI ZEWNĘTRZNE
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki zewnętrzne opublikowane na tej stronie mogą przekierowywać do zewnętrznych stron internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę i poprawność ich treści. Nie gwarantujemy także i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich lub stron internetowych, ani inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakąkolwiek stroną zewnętrzną. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami firmy zewnętrznej, aby upewnić się, że dobrze je rozumiesz, zanim zdecydujesz się złożyć zamówienie za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm powinny być kierowane bezpośrednio do tych firm.

9. KOMENTARZE, OPINIE I INNE TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Jeśli, na naszą prośbę, przesyłasz nam jakiekolwiek treści (na przykład treści w ramach konkursu) lub bez naszej prośby udostępniasz nam swoje pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno poprzez formularze online, przez e-mail, jak i pocztą lub w inny sposób (łącznie określane w dalszej części Regulaminu jako „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń dotyczących edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innych działań, wykorzystać je w naszych środkach przekazu. Akceptujesz też, że nie mamy żadnego obowiązku do zachowywania w tajemnicy wszelkich komentarzy; wypłaty wynagrodzenia za nie; lub odpowiedzi na nie.
Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorować, edytować i usuwać treści, które określimy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne; w jakikolwiek sposób naruszające czyjąś własność intelektualną lub łamiące warunki niniejszego Regulaminu.
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów lub zawierają wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie w odniesieniu do źródła wszelkich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze przesłane przez Ciebie lub jakiekolwiek strony trzecie.

10. DANE OSOBOWE
Udostępniając nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszego sklepu, akceptujesz przetwarzanie ich zgodnie z naszą Polityką prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

11. BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I BRAKUJĄCE INFORMACJE
W niektórych przypadkach na naszej stronie lub w serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, mogące mieć związek z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, opłatą za wysyłkę produktów, dostępnością lub terminem dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, niedokładności lub brakujących informacji, a także zmiany lub aktualizacji informacji bądź anulowania zamówienia, jeśli jakakolwiek informacja na naszej stronie lub w serwisie będzie niedokładna. Możemy to zrobić w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji na naszej stronie lub powiązanych z nią stronach, w tym informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie obowiązuje żadna określona data aktualizacji lub odświeżania treści, jaką bierzemy pod uwagę w odniesieniu do naszej strony lub powiązanej z nią stron, a wszelkie informacje zawarte na niej lub na dowolnej innej powiązanej z nią stronie internetowej mogą być modyfikowane, lub aktualizowane w dowolnym momencie.

12. OGRANICZENIE KORZYSTANIA
Oprócz innych zakazów określonych w niniejszym Regulaminie, zabrania się także używania naszej strony internetowej lub jej treści (a) do celów niezgodnych z prawem, (b) w celu zapewniania innym osobom możliwości wykonania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem, (c ) w celu niedostosowywania się do lokalnych, międzynarodowych, krajowych, federalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw i norm, (d) w celu realizacji działań naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, zniesławiania, pomówień, dyskredytowania, zastraszania bądź dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, kraj urodzenia, czy niepełnosprawność; (f) w celu przekazywania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; (g) w celu przesyłania lub udostępniania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu i/lub oprogramowania, które będzie używane lub może być używane w sposób, mający negatywny wpływ na funkcjonalność lub realizację usług na naszej stronie lub jakiejkolwiek innej powiązanej z nią stronie internetowej; (h) w celu gromadzenia lub monitorowania danych osobowych innych osób, (i) w celu spamowania, phishingu i innych podobnych działań oszukańczych; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu ignorowania lub obchodzenia funkcji zabezpieczeń naszej strony internetowej lub powiązanych z nią stron internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia bądź udostępniania Ci usług lub dostępu do innych powiązanych stron internetowych na skutek którejkolwiek z niedozwolonych aktywności.

13. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, że będziesz w stanie nieprzerwanie, bezpiecznie i bezbłędnie korzystać z naszej usługi w dowolnym momencie.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które uzyskasz na skutek korzystania z naszego serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Akceptujesz, że możemy usunąć/zawiesić każdą usługę na czas nieokreślony lub zrezygnować z niej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
Oświadczasz, że bierzesz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie lub niemożność korzystania z tej strony internetowej. Udostępniana Ci strona internetowa, a także wszystkie produkty i usługi przedstawiane za jej pomocą (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas sytuacji) są oddawane do użytku w ich aktualnym stanie i bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku nie Artprintanasi dyrektorzy, oficerowie, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne , w tym, bez uszczerbku dla utraty zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, niezależnie od tego, czy są one zawarte w umowie, czy nie (łącznie z zaniedbaniami), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób wynikającej z używania któregokolwiek z usługi lub wszelkie produkty pozyskane z użyciem tej usługi lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane z jakimkolwiek sposobem korzystania z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, między innymi, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek zawartości lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałego w wyniku korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) zamieszczonego, przekazanego lub udostępnionego w inny sposób za pośrednictwem tej usługi, nawet jeśli zostanie poinformowana o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub wtórne w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność ogranicza się do maksymalnego dozwolonego przez prawo.

14. ZABEZPIECZANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i zachować nieszkodliwość Artprinta oraz naszego rodzica, podmiotów zależnych, stowarzyszonych, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, dokonywanych przez osoby trzecie z powodu lub w związku z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów włączonych przez odniesienie lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTANOWIEŃ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono mimo to zastosowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostanie uznana za niepodlegającą warunkom niniejszego Regulaminu. Należy zaznaczyć, że takie ustalenie nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

16. ROZWIĄZANIE UMOWY
Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy nie przestają obowiązywać po rozwiązaniu jej.
Niniejszy Regulamin obowiązuje do momentu zrezygnowania z umowy przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, że nie chcesz już korzystać z naszych usług bądź zaprzestając korzystania z naszej strony internetowej.
Jeśli uznamy lub będziemy podejrzewać, że nie stosujesz się lub nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać umowę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Pozostaniesz jednak odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia rozwiązania umowy włącznie; jednocześnie akceptujesz fakt, że możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

17. CAŁOŚĆ UMOWY
Brak realizacji lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek z praw lub postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się go przez nas.
Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki i zasady działania przedstawione przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do naszych Usług stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z naszych Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne bądź pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, jednak nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie powinny być rozpatrywane przeciwko stronie odpowiedzialnej za sporządzenie ich.

18. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim.

19. ZMIANY REGULAMINU
Możesz zapoznać się z najnowszą i aktualną wersją Regulaminu, która jest dostępna na tej stronie w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo, (według własnego uznania) do aktualizacji lub zmiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, informując o aktualizacjach i zmianach na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie zmian zastosowanych na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do naszej strony internetowej lub usług po wprowadzeniu jakichkolwiek modyfikacji do niniejszego Regulaminu oznacza ich akceptację.

20. DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy przesyłać na adres info @artprinta.com.